Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS

Mármarosi István (továbbiakban adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az adatkezelő a https://www.energia-kozosseg.hu/ weboldal üzemeltetője.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Az adatkezelő elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011 évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2013 évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2008 évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • 2001 évi CVIII. törvény (Ekertv.) – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)

2.DEFINÍCIÓK

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi.

energiaközösség: „Az energiaközösség szövetkezet vagy nonprofit gazdasági társaság formában működő jogalany, amelynek elsődleges célja nem a pénzügyi haszonszerzés, hanem hogy a tagjai számára, vagy az energiaközösség létesítő okiratában megjelölt működési területen környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyöket biztosítson azáltal, hogy villamosenergia termelés, tárolás, fogyasztás, elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtása, villamosenergia-megosztás, aggregálás, a közúti közlekedésről szóló

 • törvény szerinti elektromobilitás szolgáltatás nyújtása és elektromos töltőberendezés üzemeltetése tevékenységek közül legalább az egyiket végzi.”

3. ADATOK

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:

Név:                                                   Mármarosi István
Levelezési cím:                                2013 Pomáz Susnyár út 3.
Telefonszám:                                   +36 20 5855311
E-mail:                                              istvan.marmarosi@energia-kozoseg.hu

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Felhívjuk Az adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Ezek meglétét az adatkezelő vizsgálni nem köteles. Az adatkezelő felhívja a partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az érintett az adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az adatkezelő a partnerre tovább háríthatja.

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.

4.1. Érdeklődés közvetlen megkereséssel

Az érdeklődőknek lehetősége van az adatkezelő felé közvetlen megkeresést tenni Az adatkezelő címére (info@energia-kozosseg.hu) küldött elektronikus levélben, ill. telefonos megkereséssel.
Az adatkezelés célja:
Kapcsolattartás az érintett, valamint az adatkezelő közötti kommunikáció előmozdítása és a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
A kezelt személyes adatok köre: Érdeklődő/Kapcsolattartó neve; e-mail címe, telefonszáma ill. az érintetett által megadott egyéb információk,
Az adatkezelés időtartama: az érintett tiltakozásáig
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő ismerheti meg.
A jogos érdek megjelölése: Az adatkezelő jogos érdeke az érintett adatainak kezelése- közvetlen üzletszerzés
Az adatkezeléssel érintettek köre:
Az adatkezelőnél energiaközösségekkel kapcsolatosan közvetlenül (Pl: e-mailben, telefonon) érdeklődő érintettek.

4.2. Hírlevél regisztráció

Az adatkezelés célja: gazdasági, energiaközösségekkel kapcsolatos információkat tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról
Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A weboldalon lévő jelölőnégyzet (chekbox) bejelölésével önkéntes hozzájárulást adja a személyes adatai kezeléséhez, amennyiben weboldalon keresztül kerül rögzítésre a hírlevél feliratkozás.
A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, hírlevélről való leiratkozásig
Az adatkezelő az érintett által megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása alapján a kezelt adatokat a hírlevél adatbázisunkból legkésőbb 7 napon belül töröljük, és ezután nem küldünk Önnek hírlevelet.
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő ismerheti meg. A hírlevélről bármikor leiratkozhat Az adatkezelőnek a leiratkozás@energia-kozosseg.hu címére küldött levelével, rögzített telefonhívással vagy a hírlevélben a leiratkozás ikonra történő kattintással.
Az adatkezeléssel érintettek köre:
Az adatkezelő elektronikus hírlevelére feliratkozó partnerek, érintettek.

4.3. Webes „Fórum” működtetése (http://www.energia-kozosseg.hu)

Az adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy elektronikus úton/felületen érdeklődjenek, kérdéseket tegyenek fel az érintetettek, az energiaközösségekkel kapcsolatosan.
Az adatkezelés célja:
Egységes nyilvános információs platform létrehozása, hogy segítse az érintettek, érdeklődők tájékozódását Az adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatosan.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása – – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
A kezelt személyes adatok köre: érdeklődő neve, e-mail címe, ill. az érintetett által megadott egyéb információk (üzenet alatt)
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Személyes adatok címzettjei:
Az érinettek által megadott információkat (csak az üzenet részben írt szöveg) az adatkezelő a weboldalán megjeleníti, minden érdeklődő részére nyilvánossá teszi.
A megismert adatokat  az info@energia-kozosseg.hu az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át.
Az adatkezeléssel érintettek köre:

Az adatkezelőnél a weboldalon keresztül érdeklődő partnerek, érintettek.

4.4. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

4.4.1. Technikai adatok, Weboldal látogatás adatai

Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, az Érintett személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználó számítógépe egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel az Érintettre vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Kezelt adatok köre:dátum, időpont, Érintett számítógépének IP címe és a meglátogatott oldal címe, a látogató nagykorúságára vonatkozó adat.

Adatkezelés célja: Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti az Érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Adatkezelés célja a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés időtartama: a Weboldal megtekintésétől számított 30 nap.

4.4.2. Cookie-k kezelése

Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie a biztonsági cookie-k.

 • Átmeneti (session) cookie:

Adatkezelés célja: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Adatkezelés ideje: Weboldalon történő látogatás időtartama alatt él, azt követően automatikusan törlődik.

 • Állandó (persistent) cookie:

Adatkezelés célja: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Adatkezelés ideje: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában.
Kezelt adatok köre: Személyes adatot nem gyűjt.
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi Érintett.
Az adatkezelés célja: Az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, Érintettek aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a vásárlói kosár kezelése (virtuemart), megfelelő navigáció biztosítása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében Weboldal látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 2 évig tart.

Sütik törlése

Az érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomon követés megnevezéssel van lehetőség.

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat az Érintett számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy az Érintettnek a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

5. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk partnereinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Az adatkezelő e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

6. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Az adatkezelő az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

7. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: rendszergazdai szolgáltató, webtárhely szolgáltató

Az adatfeldolgozók elérhetőségeit tartalmazó nyilvántartás az adatkezelő működési helyszínén található.

8. Gyermekek

A szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg személyes adatokat az Adatkezelő számára.
Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, -ez alól kivételt képeznek a jogszabályi előírások szerinti adatok kezelése- a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

9. Automatikus döntéshozatal

Az adatkezelő adatkezelési eljárásai, adatgyűjtése során automatikus döntéshozatalt nem alkalmaz.

10. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a működési helyszínén és az adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

11. AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

információt kérhet arra vonatkozóan, hogy az érintettre nézve kezel-e kamerafelvételt az Adatkezelő, azaz gyakorolhatja a GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jogát,

 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • kérheti az adatok törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott valamely feltétel fennáll.

Abban az esetben, amennyiben Ön a GDPR 15. cikk (3) bekezdés alapján az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az adatkezelőtől kéri, úgy az adatkezelő azt a rendelkezésére bocsátja, kivéve, ha ez a jog mások jogait és szabadságait hátrányosan érinti.

Az érintett élhet a GDPR 18. cikke szerinti korlátozási jogával a felvétel fent meghatározott tárolási idején belül (14 nap ill. 3 nap). Ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy milyen okból kéri, hogy az Adatkezelő a felvételt a tárolási határidő elteltével se törölje vagy semmisítse meg. Ilyen okok a GDPR 18. cikk (1) bekezdése szerint az alábbiak lehetnek:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ugyanis úgy véli, hogy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke okán nem korlátozhatta volna az ő magánszféráját.

A korlátozott felvételek tárolásának határideje

– amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

– amennyiben az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ugyanis úgy véli, hogy a Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke okán nem korlátozhatta volna az ő magánszféráját, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

– amennyiben az érintett véleménye szerint az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy az érintett véleménye szerint az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, úgy a korlátozott felvételeket az Adatkezelő az alábbi határidőig őrzi meg:

 • amennyiben a korlátozott felvételről az érintett a GDPR 15. cikk (3) bekezdése alapján másolatot kér és ezt az adatkezelő számára biztosítja, a másolat átadásáig,
 • a hatóság hivatalos eljárása során megkeresi az Adatkezelőt és az Adatkezelő számára a korlátozott felvételt átadja, úgy a felvétel hatóság részére történő átadásáig,
 • amennyiben az előbbi két feltétel egyike sem valósul meg, úgy legkésőbb a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdés alapján az általános elévülési ideig, azaz 5 évig őrzi meg

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, Adatkezelő a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségeire észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu